Caravanstalling Droppert vof

Hieronder treft u onze huisregels aan. Deze regels klinken misschien nogal formeel maar zijn uitsluitend bedoeld om de samenwerking soepel te laten verlopen. Leest u ze aandachtig door en mochten er vragen of opmerkingen zijn dan zijn wij altijd telefonisch of via de email te bereiken.

De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald, dus geen vaste plaats.

De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar (12 maanden). Na dit jaar wordt de overeenkomst omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging door de stallinggebruiker dient schriftelijk bevestigd te worden.

Het stallingjaar vangt aan op de dag van de eerste aflevering. De stallinggebruiker die op de vervaldag de factuur niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waardoor vanaf dat moment de overeenkomst (onder meer) ontbonden kan worden door Caravanstalling Droppert vof, met recht op vergoeding van de openstaande bedragen, rente en kosten, zoals hierna vermeld.

Stallinghouder heeft in geval van achterstallige stallingvergoeding het recht om het gestalde object achter te houden (retentierecht) totdat volledige betaling inclusief rente en kosten is ontvangen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die stallinghouder moet maken om tot incasso te komen van de achterstallige stallingvergoeding, komen eveneens voor rekening van de stallinggebruiker.

Caravanstalling Droppert vof behoudt zich het recht voor de stallingprijs jaarlijks aan te passen naar het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stallinggebruiker is verplicht om voorafgaande aan een bewaarneming, stallinghouder in het bezit te (doen) stellen van een correcte en volledige naam, het adres en telefoonnummer van stallinggebruiker, alsmede het kenteken en het merk van het gestalde.

Wijzigingen aan het gestalde object en wijzigingen van stallinggebruiker dient de stallinggebruiker direct schriftelijk mede te delen aan caravanstalling Droppert vof. Het recht op stalling van de stallinggebruiker kan in geen geval overgaan op een derde zonder toestemming van stallinghouder, die het recht heeft om een derde te weigeren. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde object zijn niet toegestaan net zoals tussentijds halen of brengen van spullen. Voordat de caravan in de stalling wordt geplaatst dienen gasflessen en brandgevaarlijke materialen uit de caravan verwijderd te worden. Dit geldt ook voor eventuele accu's in de caravan. Bij niet voldoening hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.

Het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te ondernemen.

Stalling geschiedt geheel op eigen risico. Het gestalde dient naar behoren verzekerd te zijn zoals onder meer tegen diefstal, brand, geheel of gedeeltelijk verlies door welke oorzaak dan ook.

De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade ook die zich zou voordoen in de stalling, tenzij de stallinghouder ter zake opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden verweten.

Ophalen van uw object minimaal 3 dagen van te voren telefonisch of via de website melden. i.v.m. de beperkte ruimte om caravans klaar te zetten verzoeken wij u dan ook dringend de caravan op de afgesproken dag op te halen.

Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten voor telefonische afspraken.

Let bij terugbrengen op dat uw naam + tel.nr aan de voorkant (aan de kant van de dissel) duidelijk leesbaar is.

Wie tussen 1 november en 1 maart zijn caravan, vouwwagen of bagagewagen wil ophalen moet dit duidelijk aangeven aan de voorkant van het object. Is dit niet aangegeven dan kan het object niet klaargezet worden.

Het gebruik van een wielklem en bal in de disselkop is niet toegestaan. Het terrein is beveiligd middels camera’s en een hek dat op vaste tijden opengaat en sluit.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Caravanstalling Droppert verwerkt persoonsgegevens van de stallingnemer in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.